Chứng nhận và giải thưởng

Danh hiệu

Danh hiệu "Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu" năm 2018

Danh hiệu

Danh hiệu "Doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016"

Danh hiệu

Danh hiệu "Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2015"

Danh hiệu

Danh hiệu "Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016"

Danh hiệu

Danh hiệu "Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011"

Chứng nhận Quacert

Chứng nhận Quacert

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu 2017

Danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu 2017